DLF Phase 1 Restaurants

My Bowl Story - DLF Phase 1 - Gurgaon
The Trial Box - DLF Phase 1 - Gurgaon
Makhan Paaji - DLF Phase 1 - Gurgaon
The Masala Chapter - DLF Phase 1 - Gurgaon