Raj Mahal Vilas Restaurants

Sagar Samrat - Raj Mahal Vilas - Bangalore
100%
Rs. 150
pure veg
cash and cards accepted