Prakash Nagar Restaurants

Shoba Sweet Stall - Prakash Nagar - Bangalore
0%
Rs. 100
pure veg
cash and cards accepted