Paota Restaurants

Balaji Misthan Bhandar - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 300
cash and cards accepted
Vishnu Dosa & Restaurant - Paota - Jodhpur
3.25 (4 Votes)
100%
Rs. 250
closed now
Umar Bhai Tikkiya Wale - Paota - Jodhpur
Tiffin Boys - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 200
cash and cards accepted
The Spice Route - Paota - Jodhpur
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 500
closed now
cash only
The Royal Peg - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 1,000
closed now
cash and cards accepted
The Liquor Industry - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 1,000
pure veg
cash and cards accepted
The Food Chain - Paota - Jodhpur
3.5 (6 Votes)
100%
Rs. 350
cash only
The Crown Plaza Restaurant - Paota - Jodhpur
The Chocolate Room - Paota - Jodhpur
3.5 (4 Votes)
100%
Rs. 500
cash and cards accepted
Tasty Bites Restaurant - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 350
closed now
cash and cards accepted
Spirit Bar - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 600
closed now
cash only
Sir P - Paota - Jodhpur
3.2 (5 Votes)
100%
Rs. 650
open now
cash and cards accepted
Shri Shri Ram Bhojanalaya - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 100
closed now
pure veg
Shri Balaji Restaurant - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 200
closed now
pure veg
Shree Ganpati Sweets - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 150
closed now
Shree Arihant Bakers - Paota - Jodhpur
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 300
closed now
Saddle & Bites - Paota - Jodhpur
Royal Softy N Softy - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 250
closed now
pure veg
Riddhi Siddhi Restaurant - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 150
closed now
pure veg
Rawat Misthan Bhandar - Paota - Jodhpur
3.33 (3 Votes)
100%
Rs. 300
closed now
pure veg
Rasoi Tadka - Paota - Jodhpur
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 350
cash only
Ramji Sweets - Paota - Jodhpur
3.25 (4 Votes)
100%
Rs. 200
closed now
Ramji Food Plaza - Paota - Jodhpur
3.63 (8 Votes)
100%
Rs. 200
closed now
Ramdev Fastfood - Paota - Jodhpur
3.75 (4 Votes)
100%
Rs. 300
closed now
Pepper Tree - Paota - Jodhpur
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 800
cash and cards accepted
Pavitras Food Court - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 300
closed now
Patiyala Chicken Corner - Paota - Jodhpur
3.33 (3 Votes)
100%
Rs. 450
closed now
Patisserie - Paota - Jodhpur
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 150
closed now
Parihaar Sweets - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 150
closed now
pure veg
cash and cards accepted
New Al Baik - Paota - Jodhpur
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 350
closed now
Meals On Wheels - Paota - Jodhpur
Mc Donald
Masala Kitchen - Paota - Jodhpur
3.8 (5 Votes)
100%
Rs. 650
closed now
cash and cards accepted
Marvel Umed - Paota - Jodhpur
3.71 (7 Votes)
100%
Rs. 400
MANU
Krishna Juice - Paota - Jodhpur
Krishna Arora Shahi Namkeen - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 100
closed now
pure veg
Koyla cafe & lounge - Paota - Jodhpur
Kothari juice & Ice Cream - Paota - Jodhpur