Sikar Multiplexes - Cinema Halls

Miraj Cinemas Bioscope - Dhodh - Sikar
Samrat Theatre - Subhash Chowk - Sikar