Sikar Multiplexes - Cinema Halls

Samrat Theatre - Subhash Chowk - Sikar
Miraj Cinemas Bioscope - Dhodh - Sikar