Ramapuram Restaurants

Royal North Indian - Ramapuram - Chennai
Jabal Noor - Ramapuram - Chennai
100%
Rs. 450
closed now
Night Rounds - Ramapuram - Chennai
100%
Rs. 600
closed now
Santrupti Vegeterian - Ramapuram - Chennai
3.71 (7 Votes)
100%
Rs. 1,000
closed now
pure veg
Rahman Biriyani - Ramapuram - Chennai
100%
Rs. 600
closed now
Al Taj Biriyani - Ramapuram - Chennai
100%
Rs. 300
closed now
Gharka Khana Gharke Pass - Ramapuram - Chennai
0%
Rs. 300
closed now
veg / non-veg
Pupils Kitchen - Ramapuram - Chennai
0%
Rs. 500
closed now
Chennai Chillin
100%
Rs. 500
closed now
The Biryani Factory - Ramapuram - Chennai
3.33 (3 Votes)
100%
Rs. 350
closed now
Waterside - Feathers, A Radha Hotel - Ramapuram - Chennai
SLounge - Lemon Tree Shimona - Ramapuram - Chennai
Citrus Cafe - Lemon Tree Shimona - Ramapuram - Chennai
The Thick Shake Factory - Ramapuram - Chennai
Santrupti - Ramapuram - Chennai
67%
Rs. 600
closed now
pure veg
cash and cards accepted
Chung Wah - Ramapuram - Chennai
3.75 (4 Votes)
100%
Rs. 800
closed now
Ponnusamy Hotels - Ramapuram - Chennai
3.83 (6 Votes)
83%
Rs. 750
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Kapao - Ramapuram - Chennai
100%
Rs. 300
closed now
veg / non-veg
cash only
The Chinese Story - Ramapuram - Chennai
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 1,000
closed now
cash and cards accepted
The Vina
0%
Rs. 300
veg / non-veg
cash and cards accepted
Ovenfresh - Ramapuram - Chennai
50%
Rs. 400
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Kumarakom - Ramapuram - Chennai
100%
Rs. 650
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Ibaco - Ramapuram - Chennai
0%
Rs. 300
closed now
pure veg
cash and cards accepted