Gulbai Tekra Restaurants

Jahanvee Restaurant - Gulbai Tekra - Ahmedabad
Tulsi Restaurant - Gulbai Tekra - Ahmedabad
Yash
100%
Rs. 1,000
open now
pure veg
Shakti - The Sandwich Shop - Gulbai Tekra - Ahmedabad
100%
Rs. 600
closed now
pure veg
Ab Chai Pe Charcha - Gulbai Tekra - Ahmedabad
0%
Rs. 200
open now
pure veg
Cafe Maya - Gulbai Tekra - Ahmedabad
0%
Rs. 500
open now
pure veg
Shree Hari - Gulbai Tekra - Ahmedabad
3.5 (4 Votes)
100%
Rs. 150
open now
pure veg
Shree Swaminarayan Dining Hall - Gulbai Tekra - Ahmedabad
3.33 (3 Votes)
100%
Rs. 300
open now
pure veg
cash only
Oven Magick - Gulbai Tekra - Ahmedabad
100%
Rs. 150
open now
pure veg
cash only
Nescafe Parlour - Gulbai Tekra - Ahmedabad
0%
Rs. 150
open now
pure veg
cash only
Cafe Cavalli - Gulbai Tekra - Ahmedabad
0%
Rs. 500
open now
pure veg
cash only
Tulsi Restaurant - Gulbai Tekra - Ahmedabad
100%
Rs. 550
open now
pure veg
cash and cards accepted
House Of Curries - Gulbai Tekra - Ahmedabad
100%
Rs. 800
open now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Just Mexican - Gulbai Tekra - Ahmedabad
3.33 (3 Votes)
100%
Rs. 400
open now
pure veg
cash only
Shambhu
3.57 (7 Votes)
86%
Rs. 350
open now
pure veg
Cellad Eatery - Gulbai Tekra - Ahmedabad
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 800
open now
pure veg
cash and cards accepted
Blue Spot Cafe - Gulbai Tekra - Ahmedabad
0%
Rs. 700
open now
pure veg
cash only
Wagh Bakri Tea Lounge - Gulbai Tekra - Ahmedabad
100%
Rs. 600
open now
pure veg
cash and cards accepted
Snooker Kings - Gulbai Tekra - Ahmedabad
Cafe Gracias - Gulbai Tekra - Ahmedabad
0%
Rs. 400
open now
pure veg
Lush Restaurant & Sheesha Lounge - Gulbai Tekra - Ahmedabad
Blue Corriander - Gulbai Tekra - Ahmedabad
0%
Rs. 650
open now
pure veg
The Yellow Chilli - Gulbai Tekra - Ahmedabad
Pepperazzi - The Diner - Gulbai Tekra - Ahmedabad
3.5 (6 Votes)
100%
Rs. 950
pure veg
cash and cards accepted