Srinivasa Nagar Restaurants

Kanti Sweets - Srinivasa Nagar - Bangalore
100%
Rs. 200
pure veg
cash and cards accepted
Goli Vada Pav No.1 - Srinivasa Nagar - Bangalore
100%
Rs. 50
closed now
pure veg