Marripalem Restaurants

Sukh Sagar - Marripalem - Visakhapatnam
Sri Maruthi Hotel - Marripalem - Visakhapatnam
Rasoi - Marripalem - Visakhapatnam
Pastry Corner - Marripalem - Visakhapatnam
KVR Parlour - Marripalem - Visakhapatnam
Hotel Prabha - Marripalem - Visakhapatnam
Hare Krishna Restaurant - Marripalem - Visakhapatnam
Gongura Hotel - Marripalem - Visakhapatnam
Golden Alfa - Marripalem - Visakhapatnam
Cake Walk Bakery - Marripalem - Visakhapatnam