Boisar Multiplexes - Cinema Halls

K.T. Multivision - Tarapur M.I.D.C. - Boisar
Chitralaya Cinema - Katkar - Boisar