Balayya Sastri Layout Restaurants

Wheat Rich - Balayya Sastri Layout - Visakhapatnam
Swagruha Foods - Balayya Sastri Layout - Visakhapatnam
SRK Parlour - Balayya Sastri Layout - Visakhapatnam
SGS - Balayya Sastri Layout - Visakhapatnam
Sarvani Sweets - Balayya Sastri Layout - Visakhapatnam