Akkayyapalem Restaurants

Taste Well Noodles Point - Akkayyapalem - Visakhapatnam
SKML Kanaka Mahalaxmi - Akkayyapalem - Visakhapatnam
SKML Fast Food - Akkayyapalem - Visakhapatnam
Sai Ram Bakers & Sweets - Akkayyapalem - Visakhapatnam
Om Sai Fast Food - Akkayyapalem - Visakhapatnam
New Mirchi Masala - Akkayyapalem - Visakhapatnam
New Honey Sweets - Akkayyapalem - Visakhapatnam
Kool Café - Akkayyapalem - Visakhapatnam
KMM Bakers & Sweets - Akkayyapalem - Visakhapatnam
KGN Fast Food - Akkayyapalem - Visakhapatnam
Frosty Ice Cream - Akkayyapalem - Visakhapatnam
Frankies - Akkayyapalem - Visakhapatnam
Dairy One - Akkayyapalem - Visakhapatnam
Bread World - Akkayyapalem - Visakhapatnam
Bezawada Home Foods - Akkayyapalem - Visakhapatnam
Amrutha - Akkayyapalem - Visakhapatnam
Alfa Foods - Akkayyapalem - Visakhapatnam
Ajanta Sweets - Akkayyapalem - Visakhapatnam