KK Nagar Restaurants

Hotel Saravana Bhavan - KK Nagar - Chennai
3.13 (8 Votes)
63%
Rs. 450
pure veg
cash and cards accepted
Topi Vappa Biryani - KK Nagar - Chennai
Keifer - KK Nagar - Chennai
Ya Habibi - KK Nagar - Chennai
Ganga Sweets - KK Nagar - Chennai
Dessi Cuppa - KK Nagar - Chennai
SGS Snackers - K.K. Nagar - Chennai
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 300
open now
veg / non-veg
SSS Biriyani - K.K. Nagar - Chennai
3.33 (3 Votes)
100%
Rs. 300
open now
Arabian Rooster - K.K. Nagar - Chennai
100%
Rs. 400
closed now
New Desi Tadka - K.K. Nagar - Chennai
0%
Rs. 450
open now
pure veg
Stellaa Home Products - KK Nagar - Chennai
0%
Rs. 200
veg / non-veg
cash and cards accepted
Sri Krishna Sweets - KK Nagar - Chennai
0%
Rs. 200
veg / non-veg
cash and cards accepted
Spice Island - KK Nagar - Chennai
100%
Rs. 800
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Natural Fresh - KK Nagar - Chennai
100%
Rs. 100
pure veg
cash and cards accepted
Kwality Walls Swirls - KK Nagar - Chennai
0%
Rs. 150
pure veg
cash and cards accepted
Kumbakonam Filter Coffee - KK Nagar - Chennai
0%
Rs. 100
pure veg
cash and cards accepted
Hot Breads - KK Nagar - Chennai
100%
Rs. 400
veg / non-veg
cash and cards accepted
Arun Ice Cream - KK Nagar - Chennai
0%
Rs. 100
pure veg
cash and cards accepted
Banama
0%
Rs. 400
veg / non-veg
cash and cards accepted